Regulamin

City-fitness Zagórze z siedzibą w Sosnowcu adres Klubu: 41-219 Sosnowwiec ul. Braci Mieroszewskich 2k, Tel. 693450445, www.city-fitness.pl

Regulamin świadczenia usług przez City-Fitness Zagórze

Regulamin City-Fitness Zagórze (dalej jako „Klub ") określa warunki i zasady korzystania z usług Klubu.

1 Osoba korzystająca z usług oferowanych przez City -fitness Zagórze (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z Klubu (dalej „Umowa") z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cit-Fit posiadającym numer statystyczny REGON 365488579, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. DEFINICJE 1.1 „Regulamin" – niniejszy Regulamin. 1.2 „Cit-Fit – przedsiębiorca, posiadający numer statystyczny REGON: 365488579, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obiektów rekreacyjno - sportowych i świadczący usługi w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzonej w Klubie. 1.3 „Klub" – obiekt/y rekreacyjno – sportowy wyposażone w urządzenia treningowe.Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe, takie jak: zajęcia w siłowni, zajęcia fitness itp 1.4 „Członek Klubu”, „Klient" – osoba upoważniona do korzystania z usług, wyposażenia i infrastruktury klubu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 1.5 „Umowa" – umowa zawierana przez City-Fitness Zagórze z Członkiem Klubu na podstawie, której nabywa się status Członka Klubu, uprawniający do korzystania z Klubu. 1.6 „Cennik" – określa obowiązującą wysokość Opłat za usługi świadczone w Klubie. 1.7 „Opłaty” – opisane w niniejszym Regulaminie: Składki Członkowskie, przewidziane w Regulaminie, o których mowa w Regulaminie. 1.8 „Zamrożenie Członkostwa” – czynność dokonana przez Członka Klubu pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy, jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 City-fitness Zagórze świadczy usługi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także stosowania się do instrukcji personelu Klubu odpowiedzialnego za jego prowadzenie, w zakresie w jakim są one uzasadnione zobowiązaniem Członka Klubu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.3 Członek Klubu, upoważniony jest do korzystania z usług, wyposażenia Klubu i jego infrastruktury na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4 Członek Klubu, który swym działaniem bądź zaniechaniem naruszać będzie postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Klubu.

III. WARUNKI CZŁONKOWSTWA

3.1 Uprawnionymi do korzystania z wyposażenia i infrastruktury Klubu oraz usług świadczonych przez City-fitness Zagorze (Cit-fit) w ramach Umowy są wyłącznie Członkowie Klubu.

3.2 Członkostwo w Klubie nabywa się z chwilą zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż po akceptacji treści aktualnego Regulaminu, uiszczeniu Opłat - zgodnie z rozdziałem IV „Opłaty”. Okres Członkowstwa liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się pierwszego dnia zawarcia Umowy, chyba że umowa zawarta została w okresie przedsprzedaży wówczas okres członkostwa zaczyna się w dniu otwarcia klubu.

3.3 Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, a za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych również osoba, która ukończyła lat 16.

3.4 Status Członka Klubu przysługuje wyłącznie osobie, która jest stroną Umowy zawartej z City-fitness Zagórze (Cit-fit). Bez uprzedniej pisemnej zgody City-fitness Zagórze (Cit-fit) , Członek Klubu nie może przekazywać na rzecz osób trzecich, przysługującego mu na postawie Umowy członkowstwa.

3.5 Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską uprawniającą do korzystania z wyposażenia i infrastruktury Klubu. Uprawnienie do korzystania wyposażenia i infrastruktury Klubu oraz innych usług świadczonych w Klubie przysługuje Członkowi Klubu wyłącznie po uprzednim okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji Klubu. W razie zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, nowa karta będzie wydana po uiszczeniu Opłaty Manipulacyjnej przewidzianej w aktualnym Cenniku City-Fitness Zagórze zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z wyposażenia i infrastruktury Klubu oraz innych usług Klubu, Członkowi Klubu, który nie okaże ważnej karty członkowskiej.

3.6 Okres obowiązywania Umowy (trwania Członkowstwa) liczony jest w miesiącach kalendarzowych.

3.7 Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień zawartych w Umowie, Umowa pomiędzy City-Fitness, a Członkiem Klubu może zostać zawarta: a) w ramach członkostwa „Karnet Open Miesięczny” - na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze Składką Członkowską uiszczaną miesięcznie, z góry, za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące) obowiązywania Umowy

3.8 W przypadku Umowy zawartej w ramach członkostwa Karnet Open Miesięczny Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę (zrezygnować z członkostwa) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez przesłanie pisemnego wypowiedzenia listem poleconym na adres Klubu lub osobiście w recepcji Klubu wypełniając formularz wypowiedzenia.

3.9 W przypadku zawarcia umowy poza Klubem (za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie www.city-fitness.pl), Członek Klubu ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

3.10 Przez zawarcie umowy , Członek Klubu zobowiązuje się, że nie rozwiąże Umowy przez cały określony w Umowie okres.

3.11 Klient może w dowolnym czasie zamrozić i odmrozić swoje członkostwo wypełniając stosowny wniosek w recepcji Klubu, ze skutkiem od pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego w trakcie którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia. Zamrożenie Członkostwa jest możliwe na jeden miesiąc w roku bez opłat i podania przyczyny.

3.12 Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia przewidzianych Opłat lub w innej ustalonej dacie, przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące.

IV. OPŁATY

4.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w związku z zawarciem Umowy i w trakcie jej obowiązywania Członek Klubu zobowiązany jest uiszczać na rzecz City-Fitness Zagórze ( Cit-Fit)następujące Opłaty: (i) Składki Członkowskie, Opłaty Manipulacyjne.

4.2 Z zastrzeżeniem członkostwa o którym mowa w pkt. 3.7 regulaminu – gdzie okres członkostwa rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i trwa przez okres oznaczony w Umowie – okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się pierwszego dnia została zawarcia Umowy.

4.3 Opłaty mogą być odpowiednio obniżane przez City-Fitness Zagórze ( Cit-Fit)przez przyznanie Członkowi Klubu zniżki na warunkach określonych w Umowie lub Cenniku.

4.4 Wszelkie płatności uiszczane z góry traktowane będą jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych.

4.5 Składki Członkowskie to opłaty, należne za poszczególne okresy rozliczeniowe, przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.6 Członek Klubu nie jest zwolniony od wnoszenia Składek Członkowskich ze względu na fakt, że nie korzysta i/lub nie zamierza korzystać z urządzeń i usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy.

4.7 W przypadku Umowy zawartej w ramach członkostwa Karnet Open Miesięczny, Umowa zawierana jest w okresie od dnia zawarcia umowy. Klient obowiązany jest zapłacić Składkę Członkowską za miesięczny okres rozliczeniowy.

4.8 Niezależnie od postanowień dotyczących uiszczania innych Opłat i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu i odrębnych postanowień Stron, Składki Członkowskie mogą być regulowane wyłącznie w poniższy sposób i w poniższych terminach: a) w przypadku Umowy Regulaminu tj. Karnet Open Miesięczny: - Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również gotówką w recepcji Klubu - w przypadku zawarcia umowy w Klubie, a także przy użyciu karty płatniczej (Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji ePrzelewy za pomocą systemu płatności online dostępnego przez stronę www.city-fitness.pl- w przypadku zawarcia Umowy poprzez system online dostępny przez stronę www.city-fitness.pl - Miesięczne Składki Członkowskie wnoszone są za pomocą jednej z dwóch metod płatności: (i) użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniające City-Fitness Zagórze ( Cit-FIT) do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub (ii) za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego City-Fitness Zagórze ( Cit-Fit)do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu - z tym zastrzeżeniem, że Klient zobowiązany jest umożliwić City-Fitness Zagózre ( Cit-fit) skorzystanie alternatywnie z jednej z dwóch wyżej podanych metod płatności (karta kredytowa/debetowa i polecenie zapłaty), w związku z powyższym przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności umożliwiających skorzystanie przez City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) z płatności kartą kredytową/debetową lub płatności przez polecenie zapłaty – według wyboru City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) b) w przypadku Umowy Karnet Open Miesięczny : - Płatność za cały okres obowiązywania Umowy (Składki Członkowskie oraz inne Opłaty) może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również gotówką w recepcji Klubu - w przypadku zawarcia umowy w Klubie, a także przy użyciu karty płatniczej (Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji ePrzelewy za pomocą systemu płatności online dostępnego przez stronę wwww.city-fitness.pl przypadku zawarcia Umowy poprzez system online dostępny przez stronę www.city-fitness.pl

4.9 W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) dwukrotnie podejmie próbę obciążenia Konta Członka. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia, ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4.10 W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;

4.11 Klient zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą, na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia członkonstwa;

4.12 Klient zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku;

4.13 Klient zobowiązany jest poinformować City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy: Klient odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku, środki na rachunku bankowym Klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty, rachunek bankowy Klienta został zamknięty, Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty, Klient zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez polecenia zapłaty, z uwagi na City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) nieudane próby obciążenia konta Klienta anulował wybraną metodę płatności.

4.14 City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Klienta metody płatności, w przypadku nieudanych prób obciążenia konta;

4.15 Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Klienta wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) ,

4.16 Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy Klienta prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty;

4.17Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty;

4.18 Członek Klubu zobowiązuje się do nie wycofania Stałego Zlecenia lub Polecenia Zapłaty przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.19 Jeśli jest to uzasadnione ze względu na wybrany rodzaj Umowy i sposób płatności, w celu umożliwienia realizacji tych płatności Członek Klubu, zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego.

4.20 Podpis Członka Klubu na Poleceniu Zapłaty uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego Członka Klubu, pełną kwotą należną z tytułu Składki Członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.

4.21 Polecenie Zapłaty może być stosowane przez wszystkie banki, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania Polecenia Zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Członek Klubu posiada rachunek bankowy. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy wysokość Składki Członkowskiej lub terminy jej płatności ulegną zmianie,City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) powiadomi o tym Członka Klubu w trybie wskazanym w pkt. 8.2 Regulaminu (przewidzianym dla powiadomień o zmianie treści Regulaminu). W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje wprowadzonych zmian, ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie tych zmian, poprzez oświadczenie złożone na piśmie i doręczone City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub pozostawione w recepcji Klubu za potwierdzeniem odbioru.

4.22 City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) może odmówić Członkowi Klubu możliwości korzystania z urządzeń i usług Klubu, jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą, którejkolwiek z Opłat.

4.23 W przypadku deklaracji przez członka płatności co miesięcznej za członkostwo dokonywanej co miesiąc w klubie , pobrana zostaje kaucja odpowiadająca jednomiesięcznej opłacie za członkostwo ( pobierana za miesiąc wypowiedzenia).

V. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOSARZENIA I INFRASTRUKTURY KLUBU

5.1 Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych przez osoby będące w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać inne osoby przebywające w Klubie.

5.2 Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Każdy, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych czy też ewentualnego wpływu takich ćwiczeń na stan zdrowia przed przystąpieniem do ich wykonywania, powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

5.3 Każdy zobowiązany jest korzystać z przyrządów treningowych, urządzeń i innego wyposażenia Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami zamieszczonymi na przyrządach treningowych oraz w taki sposób aby zapewnić ich utrzymanie w czystości. W trakcie ćwiczeń każdy powinien używać ręczników wchłaniających wilgoć, posiadać odpowiedni ubiór sportowy w tym sportowe obuwie zamienne.

5.4 Osoby korzystające z infrastruktury Klubu zobowiązane są zachowywać ogólnie przyjęte standardy higieny osobistej.

5.5 Personel Klubu ma prawo ograniczyć liczbę osób uczestniczących w zajęciach zbiorowych, do uczestnictwa w których przewiduje się wcześniejsze zapisy, w tym poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli w jego opinii sala ćwiczeń jest przepełniona, a w szczególności w przypadku gdy Członek Klubu nie przestrzega postanowień Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

5.6 Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są zachować spokój i porządek aby swoim zachowaniem nie utrudniać i nie zakłócać innym osobom możliwości korzystania z Klubu. Zabrania się w szczególności: palenia tytoniu na terenie Klubu, używania słów wulgarnych, korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń, wnoszenia na teren Klubu alkoholu i środków odurzających, przebywania na terenie Klubu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wprowadzania na teren klubu zwierząt, wnoszenia na teren Klubu przedmiotów mogących potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób czy też narażać na zniszczenie lub uszkodzenie mienie Klubu.

5.7 Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) nie odpowiada za kradzież lub zagubienie jakichkolwiek przedmiotów lub pieniędzy należących do osób przebywających na terenie Klubu.

5.8 Szafki w przebieralniach są nieodpłatnie udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania rzeczy osobistych podczas pobytu na terenie Klubu. City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy pozostawione na terenie Klubu poza przeznaczonymi do ich przechowywania szafkami, o których mowa w zdaniu poprzednim. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania własnej kłódki i zamykania szafki przed opuszczeniem przebieralni. Przed opuszczeniem Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki z wszystkich pozostawionych tam rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 3 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) , zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (ii) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.

5.9 Członkowie Klubu zobowiązani są do zakończenie treningu nie później niż na 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuszczenia Klubu nie później niż w godzinie zamknięcia Klubu.

5.10 Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły lat 16. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką rodziców lub swoich ustawowych przedstawicieli.

5.11 jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia Klubu, a także zamknięcia Klubu w dni przypadające na święta państwowe, kościelne i inne, jak również ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw lub remontów w pomieszczeniach Klubu - na czas niezbędny do przeprowadzenia tych prac. City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) zobowiązuje się informować Członków Klubu z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, o każdym przypadku zamknięcia Klubu ze względu na wyżej opisane okoliczności lub o zmianie godzin jego otwarcia poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.

5.12 Członek Klubu uprawniony jest, po uiszczeniu jednorazowej Opłaty Manipulacyjnej przewidzianej w Cenniku do wprowadzenie jednej osoby towarzyszącej do Klubu (dalej „Gość”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. Gość zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu i zasad obowiązujących w Klubie o czym powinien zostać poinformowany przez Członka Klubu. Gość zobowiązany jest opuścić Klub łącznie z Członkiem Klubu. 4. Spółka zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia Gościa bez podania przyczyn.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu, za szkody na mieniu i osobie, City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) ponosi odpowiedzialność wobec Członków Klubu na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

6.2 Każda osoba korzystająca z wyposażenia i infrastruktury Klubu czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniesie osoba w związku z niewłaściwym korzystaniem z wyposażenia i infrastruktury Klubu, w tym za utratę zdrowia czy uszkodzenie ciała, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy City-Fitness Zagórze ( Cit-fit) . 6.3 Członkowie Klubu ponoszą materialną odpowiedzialność wobec Xtreme Fitness za szkody powstałe na mieniu Xtreme Fitness (np. uszkodzenie przyrządów treningowych, innego wyposażenia Klubu) na skutek działania lub zaniechania Członków Klubu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania z przyrządów treningowych lub innych urządzeń (także w zakresie dopuszczalnej zmiany ich ustawień czy funkcji), Członek Klubu zobowiązany jest upewnić się, że nie będzie ich ponadnormatywnego obciążenia lub uszkodzenia. 6.4 Członek Klubu odpowiada za naruszenie przez Gościa Regulaminu i zasad obowiązujących w Klubie tak jak za własne naruszenie.

VII. ROZWIĄZANIE/WYPOWIEDZENIE UMOWY

7.1 Utrata członkostwa następuje z chwilą gdy Członek Klubu: a) co najmniej dwukrotnie (pomimo uprzedniego upomnienia) dopuści się naruszenia, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,

b) zachowuje się agresywnie lub w inny sposób rażąco narusza zasady współżycia społecznego w Klubie,

c) każdy klubowicz zobowiazany jest złożyć pisemmne wypowiedzenie na recepcji klubu, otrzymać pisemne potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika i zobowiązany jest zapłacić za okres wypowiedzenia  .

d) klubowicz do czasu złożenia wypowiedzenia związany jest z umową z klubem, dlatego naliczane są płatności do czasu złożenia wypowiedzenia.

7.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązanie Umowy w okresie jej obowiązywania możliwe jest wyłącznie za uprzednią, pisemna zgoda City-fitness Zagórze (cit-fit).

7.3 Członek Klubu jest uprawniony do wypowiedzenie Umowy wyłącznie w przypadkach i na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem lub Umową.

7.4 Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Przez podpisanie niniejszego Regulaminu, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.

8.2 City-fitnss Zagórze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach w Regulaminie Członek będzie poinformowany przez doręczenie nowej, obowiązującej treści Regulaminu za pośrednictwem poczty listem poleconym, drogą elektroniczną (na wskazany w Umowie adres email) lub osobiście w Klubie.

8.3 W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez oświadczenie złożone na piśmie i doręczone City-fitness Zagórze ( Cit-fit) za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub pozostawione w recepcji Klubu za potwierdzeniem odbioru - w terminie 14 dni od otrzymania zmienionego Regulaminu.

8.4 Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić City-fitness Zagórze o każdej zmianie swojego numeru telefonu lub adresu do doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku, doręczenie pod adres wskazany przez Członka Klubu, w przypadku dwukrotnego odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres, uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę nie podjęcia.

8.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8.6 Dopuszcza się możliwość ukształtowania warunków Członkostwa indywidualnie z Członkiem Klubu za zgodnym porozumieniem Stron.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych City-fitness Zagórze z siedziba ulica Braci Mieroszewskich 2k oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr poz. 926 z City-fitness Zagórze pozn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w Klubach prowadzonych przez oraz dla celów marketingowych City-fitness Zagórze , obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymanie informacji dotyczących Klubu oraz innych ofert City-fitness Zagórze , za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Ponadto oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, o przysługującym mi uprawnieniem do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

IX TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1 Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem strony internetowej mogą zostać złożone przez Usługobiąrce lub Klienta na przykład (1) pisemnie na adres City-Fitness Zagórze ul.Braci Mieroszewskich 2k 41-219 Sosnowiec lub elektronicznie na adres: city-fitnesszagorze@wp.pl. 9.2 Zaleca się w opisie reklamacji: (1)informacji i okolicznościdotyczących przedmiotu reklamacji, w szcególności rodzaju i daty wystąpienia daty wystapienia wady bądz nieprawidłowości;(2) żądania; oraz (3)danych kontaktowych składającego reklamację- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 9.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę nastepuje niezłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.